Vse vsebine

Tu je pregled vseh vsebin, tako aktualnih kot tudi neaktualnih.

Utrinki z WRC 2012 - Svetovne konference o radijskih komunikacijah
Priporočamo
Zključki letošnje ITU-R Svetovne konference o radiokomunikacijah - gre za eno najpomembnejših svetovnih konferenc na področju radiokomunikacij, saj sklepne listine prinašajo pomembne spremembe, ki vplivajo tudi na razporeditev radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji.

Manjše poslovno omrežje: CCNA Case Study
Priporočamo
Primer postavitve manjšega poslovnega omrežja z uporabo simulatorja Packet tracer, ki je sestavni del izobraževalnega programa Cisco omrežne akademije.

Usmerjanje v IPv6 – primer dobre prakse
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Dobre prakse pri vpeljavi IPv6 v poslovno okolje
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Ugrizni v jabolko!
Priporočamo
Živimo v času, ko je uporaba računalnika skoraj tako samoumevna kot dnevni obrok, pa kljub temu marsikomu predstavlja velik izziv. Zato verjamemo, da je skrajni čas, da spoznate iMac, uporabniku prijaznen računalnik, ki ga boste uporabljali z užitkom. Na delavnicah boste spoznali, kaj vse vam ta zmogljiva naprava nudi, ter ta spoznanja kar takoj preizkusili. V vsakem trenutku vam bo na voljo predavatelj, ki vam bo s svojimi izkušnjami odpiral vrata v svet zanimivih in privlačnih Apple izdelkov.

Mobilna terminalna oprema
Priporočamo
Tečaj se osredotoča na posebnosti mobilne terminalne opreme. Poudarek je na strojnih platformah, pripadajočih komunikacijskih in senzorskih vmesnikih, operacijskih sistemih in programskih platformah. Poleg tega je podano osnovno znanje o razvijanju mobilnih aplikacij ter predstavitve aplikacij, storitev in posebnosti Symbian, Apple IOS (iPhone in iPad), BlackBerry, Windows in Android platform.

DPI – Deep Packet Inspection
Priporočamo
Tečaj predstavlja napredno usposabljanje o načelih, tehnikah in področjih uporabe globinskega pregleda paketov. Predstavljen je pravni vidik koncepta nadzorovanja telekomunikacijskih sistemov, vrste zajemanja prometa in razvoj DPI aplikacij v prihodnosti. Posebna pozornost je namenjena tehničnim zahtevam in možnostim uporabe DPI v okoljih operaterja in drugih agencijah.

Multicast v omrežjih IP
Priporočamo
Tečaj obravnava vzpostavitev in upravljanje oddajanja več prejemnikom (multicast) v IP Ethernet omrežjih. Osredotoča se na osnove tehnologije multicast, ki predstavlja podlago številnim hitro razvijajočim se storitvam, kot so IPTV ali Internetna TV. Predstavljeni so različni storitveni modeli, naslavljanje ter usmerjevalni protokoli za oddajanje več prejemnikom. V okviru praktičnega dela tečaja se spoznava nastavljanje in preizkušanje delovanja mehanizmov multicast na omrežni opremi

3D televizija in tehnologije
Priporočamo
3D televizija in tehnologije.

3D večuporabniška navidezna okolja
Priporočamo
3D večuporabniška navidezna okolja omogočajo inovativne in unikatne uporabniške vmesnike na različnih področjih uporabe. Uporabnikom omogočajo t.i. “immersive” uporabniško izkušnjo, karseda podobno resničnemu življenju, ki jih lahko dodatno motivira pri rabi storitev IKT. S tem se kažejo kot možno dopolnilo obstoječim rešitvam Web 2.0, ki sicer temeljijo na 2D uporabniških vmesnikih na računalnikih ali mobilnih napravah.

“Načrtovanje za vse” in e-dostopnost
Priporočamo
Tečaj na pregleden način predstavlja načela e-dostopnosti in »načrtovanja za vse«. Poudarek je na standardih in priporočilih, ciljnih skupinah in dostopnosti do IKT. Predstavljeni so nekateri primeri dobrih praktičnih rešitev ter podpora telekomunikacijskih tehnik in protokolov pri postopku oblikovanja storitev, ki omogočajo e-dostopnost.

Osnove Linux
Priporočamo
Tečaj predstavi osnove operacijskega sistema Linux, sledijo naprednejše vsebine, ki vključuje namestitev Linux OS, konfiguracijo ter upravljanje drugih naprednih operacij in funkcij. Praktične vaje vključujejo tudi nastavitev Linux gonilnika in nastavljanje požarnega zidu.

PHP
Priporočamo
Usposabljanje je usmerjeno v pridobivanje znanja in spretnosti za delo v programskem okolju PHP. Udeleženci se seznanijo s osnovnim in naprednim programiranjem – elementi, pravila in tehnike PHP programiranja, ključne metode za upravljanje baz podatkov in datotek ter drugimi funkcijami v PHP jeziku. Praktične vaje vključujejo uporabo programskega okolja in razvoj aplikacij v jeziku PHP.

Razvoj Facebook aplikacij
Priporočamo
Praktično usposabljanje vključuje vsebine o arhitekturi platforme za razvoj Facebook aplikacij ter o uporabnosti in funkcionalnostih aplikacij. Obravnavani so detajli o različnih tipih aplikacij in možnostih dostopa do podatkov končnih uporabnikov. Usposabljanje je prežeto s praktičnimi vajami o razvijanju Facebook aplikacij.

Strojna x86 platforma
Priporočamo
Celovito usposabljanje o strojni platformi x86, ki vključuje dragocene podrobnosti o arhitekturi, elementih in sistemskih lastnostih x86 platforme ter podatke o ustrezni omrežni opremi in vgrajenih sistemih. Praktični del vključuje primere za osebno in profesionalno uporabo platforme x86.

Od ideje do konkurenčnega produkta
Priporočamo
Tečaj obravnava na prvi pogled samoumevne stvari, ki pa jih mladi podjetniki, osredotočeni na zagon podjetja ter zagledani v lastno idejo pogosto pozabijo upoštevati. Rezultat je bodisi produkt, na katerega se trg ne odziva po pričakovanjih podjetnika, ali pa zaradi nenehnega dograjevanja in preoblikovanja finančno izčrpa mlado podjetje še preden najde pot do prvih kupcev. Predavanje seznanja mlade podjetnike z razmisleki, kako svojo idejo pretopiti v denar, kako poiskati ustrezne kupce, jih navdušiti za produkt z jasno izraženimi koristmi za kupca in z jasno diferenciacijo proti konkurenci. Produkt je potrebno razviti z minimalnimi sredstvi, zato je potrebno poznati osnove življenjskega cikla produkta in osnove projektnega vodenja, ki zagotavlja optimalni izkoristek omejenih virov novega podjetja.

Podatkovni prenosi v omrežjih 3G/4G
Priporočamo
Tečaj ponuja pregled razvoja mobilnih omrežij iz 3G v 4G ter predstavi prednosti in omejitve posameznih tehnologij, razvojne korake in spekter storitev. Podrobneje se predstavi UMTS in LTE s poudarkom na glavnih tehnologijah in arhitekturnih značilnostih

Wi-MAX
Priporočamo
Tečaj se osredotoča na naprednejše teme o arhitekturi, protokolih, mehanizmih in storitvah tehnologije WiMAX. Poudarek je na arhitekturi, funkcionalnostih in značilnostih upoštevajoč standarde in priporočila. Teoretični del se dopolni s praktičnimi primeri najboljših praks gradnje omrežij in uporabo smernic.

Bluetooth in ZigBee
Priporočamo
Tečaj ponuja podroben vpogled v družino brezžičnih osebnih omrežnih tehnologij. Pozornost je usmerjena na tehnološke standarde, ki so na voljo, različne arhitekture omrežij in storitve za Bluetooth in ZigBee. Vsebina je obravnavana skupaj s podrobnostmi o ad-hoc senzorskih omrežjih za podatkovne storitve.

Satelitski sistemi
Priporočamo
Tečaj podaja pregled posebnosti, prednosti, omejitev in področij uporabe satelitskih komunikacijskih sistemov za potrebe telefonije, prenosa podatkov in lokacijskih storitev. Vsebina se dotika vprašanj o razpoložljivosti, točnosti in spektru storitev, ki so specifične za satelitske tehnologije.

Lociranje in navigacija
Priporočamo
Tečaj na profesionalni ravni obravnava sisteme in storitve za lociranje in navigacijo. Poudarek je namenjen upravljanju lokacijsko podprtih storitev v satelitskih sistemih ter mikro-lokacijskih sistemih, lokacijskim načelom v mobilnih omrežjih in storitvenih platformah. Udeleženci pridobijo celosten vpogled v področje satelitskih in prizemnih lokacijskih sistemov, spoznajo možnosti za povezovanje z drugimi komunikacijskimi okolji ter primere dobrih praks oblikovanja in upravljanja lokacijsko podprtih storitev.

Osnove IMS
Priporočamo
E- tečaj uporabnikom na pregleden način predstavi celovito zgodbo o sistemih IMS, njihovem nastanku, delovanju in uporabi, umestitvi v telekomunikacijska in internetna omrežja ter tehnoloških in poslovnih vidikih njihovega delovanja. V uvodnem delu tečaja so najprej pojasnjeni glavni razlogi za evolucijo v smeri omrežij naslednje generacije, sledi predstavitev koncepta zagotavljanja storitev, opis arhitekture, entitet ter njihovih značilnosti. Tečaj zaključi z orisom stanja tehnologije IMS ter njenim bodočim tehnološkim razvojem.

3Play
Priporočamo
Tečaj predstavi osnovne principe zagotavljanja govornih-video-internetnih storitev t.i. »storitvenega trojčka« v konvergenčnih omrežjih z internetnim protokolom. Predstavljene so storitve in glavne omrežne tehnologije, preko katerih uporabniki dostopajo do zlitih storitev, tipična dostopovna omrežja ter terminali za dostop do storitev »trojček«.

Razvoj storitev na osnovi CSTA
Priporočamo
Vsebina obširno obravnava arhitekturo in tehnologije CSTA. Gre za usposabljanje na visoko zahtevnem nivoju in vključuje pomembne detajle o okolju CSTA. Praktične vaje so usmerjene k pridobivanju kompetenc iz programiranja aplikacij v Javi ter širjenju vpogleda v obstoječe profesionalne sisteme, ki vključujejo storitve, katere temeljijo na CSTA.

VoIP
Priporočamo
Tečaj obravnava osnovne koncepte, arhitekturo in tehnologije za vzpostavitev govornih komunikacijskih storitev preko podatkovnih omrežij IP. Obravnavane so metode za krmiljenje zvez na osnovi protokola SIP, tehnologije prenosa avdio-video signalov prek omrežij IP, VoIP storitve in aplikacije ter zagotavljanje kakovosti v sistemih VoIP. Poleg »operaterskega« modela zagotavljanja VoIP storitev je predstavljen tudi model P2P (Peer-to-Peer). Tečaj zaokroža prikaz delovanja tehnologij VoIP na praktičnih primerih.

IPTV
Priporočamo
Tečaj predstavlja napredno usposabljanje o sistemih, storitvah, standardih in tehnologijah IPTV ter nudi vpogled v razpoložljive možnosti za uvajanje in integracijo z drugimi komunikacijskimi sistemi. Obravnavana so vprašanja o možnostih razvoja v prihodnosti, kar zagotavlja dragoceno znanje za načrtovanje, uvajanje in obvladovanje IPTV sistemov in storitev. Udeleženci se seznanijo tudi z najboljšimi praksami in visoko razvitimi IPTV okolji.

Sistemi Peer-to-Peer
Priporočamo
Komunikacija vsak z vsakim (»Peer-to-Peer«) se je v zadnjem desetletju letih uveljavila v številnih internetnih aplikacijah, predvsem za izmenjavo vsebin, sporočanje in osebno komunikacijo. Tečaj predstavlja osnovne koncepte, arhitekturo, značilnosti in aplikacije »Peer-to-Peer« komunikacij. Udeleženci se seznanijo z možnostmi uporabe »Peer-to-Peer« za komunikacijo v realnem času in značilnostmi prometa, ki ga v telekomunikacijskih omrežjih povzročajo tovrstne aplikacije.

Varnost v sistemih VoIP/IMS
Priporočamo
Obravnavani so osnovnimi vidiki zagotavljanja varnosti komunikacijskih storitev in sistemov v VoIP in IMS okoljih. Poudarjeni so glavni koncepti pri izvajanju varnostnih politik ter varnostna arhitektura, mehanizmi in ukrepi za avtentikacijo in zaščito dostopa do elementov in storitev. V praktičnem delu je prikazana uporaba varnostnih mehanizmov za zaščito VoIP signalizacije.

Storitve v IMS/NGN/IPTV
Priporočamo
Delavnica predstavi koncept ponujanja storitev v omrežjih NGN in IMS. Predstavi storitveno arhitekturo v NGN in IMS, IMS ter SIP mehanizme zagotavljanja storitev, funkcionalnost aplikacijskih strežnikov in storitvenih enablerjev ter delovanje aplikacijskega strežnika v vlogi storitvenega prehoda. Predstavi ključne značilnosti okolij za ponujanje storitev (SDP) in razvijalskih skupnosti. Tekom delavnice je v živo demonstrirano delovanje številnih aplikacij s področja IMS, storitvenih enablerjev, Web 2.0 mashup-ov, IPTV ipd.

Razvoj storitev v IMS/NGN/IPTV
Priporočamo
Delavnica predstavi koncept delovanja in razvoja storitev ter storitveno arhitekturo v NGN in IMS. Udeleženci se seznanijo s principi implementacije storitev na osnovi storitvenih prehodov in SOAP/REST odprtih vmesnikov ter na osnovi SIP/IMS aplikacijskih strežnikov in tehnologije SIP Servlet. V okviru demonstracije so udeležencem predstalvjeni primeri implementacije storitev, v okviru praktičnega dela pa udeleženci razvijejo lastne konvergenčne storitve.

Zagotavljanje QoS/QoE
Priporočamo
Tečaj predstavlja napredno usposabljanje o principih, sistemih, tehnikah in pristopih zagotavljanja QoS in QoE v različnih sodobnih komunikacijskih sistemih. Poudarek je na izzivih, ki jih QoS in QoE prinašata v IP okolja. Udeleženci pridobijo podroben vpogled v koncept zagotavljanja kakovosti v VoIP, NGN, Internet in IPTV sistemih. Praktični del je usmerjen v meritvene postopke in tehnike za zagotavljanje QoS ter sistem za ocenjevanje QoE storitev.

Spremljanje zdravstvenega stanja pacientov s pomočjo IKT
Priporočamo
Tečaj predstavi celovit pregled osebnih zdravstvenih sistemov, uporabnikov, akterjev in storitev za daljinsko spremljanje zdravstvenega stanja. Poudarek je na strukturah sistemov in elementov, komunikacijskih protokolih v praksi in področjih možne uporabe.

Načrtovanje telekomunikacijskih protokolov
Priporočamo
Tečaj predstavlja napredno usposabljanje o pristopih, načelih in tehnikah načrtovanja in razvoja telekomunikacijskih protokolov. Posebna pozornost je namenjena osnutku protokola, opisu, naboru zahtev ter navodilom za odpravljanje težav in napak. V program so vključeni primeri dobrih praks in praktične vaje na izbranih primerih.

Procesorski sistemi realnega časa
Priporočamo
Tečaj predstavlja celovito usposabljanje na področju procesorskih sistemov za okolja »realnega časa«. Udeleženci pridobijo vpogled v operacijski sistem, elemente OS za paralelno delovanje ter druge tehnike in principe kot so sposobnost, sodelovanje, konkurenčnost, kritična področja, odpravljanje težav, zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti ipd.

Regulativa elektronskih komunikacij
Priporočamo
Tečaj predstavi osnovne principe urejanja trga elektronskih komunikacij. Predstavljen je regulativni okvir Evropske unije ter načela, zakonodaja in ureditev elektronskih komunikacij v Sloveniji. 

Dobre prakse pri načrtovanju in vpeljavi IPv6 v omrežja (OSPFv3 in BGP)
Priporočamo
Tečaj se osredotoča na profesionalna znanja, ki so potrebna pri oblikovanju in uvajanju IPv6 usmerjevalnih rešitev. Poudarek je na lastnostih, funkcionalnostih in primerioh uporabe protokolov OSPF in BGP ter strategijah njune vzpostavitve v sodobne komunikacijske sisteme. Obsežen praktični del obsega oblikovanje scenarijev in uvajanje OSPFv3 ter implementacijo BGP.

Omrežja mesh in “ad-hoc”
Priporočamo
Omrežja »mesh« in »ad-hoc« predstavljajo enega od možnih načinov povezovanja omrežnih naprav v bodočih brezžičnih omrežjih. Zaradi dinamične vzpostavitve decentralizirane arhitekture so omrežja »mash« in »ad-hoc« zanimiva za obrambne namene ter za zaščito in reševanje. Tečaj obravnava arhitekturo brezžičnih “ad-hoc” omrežij, pripadajoče usmerjevalne protokole, varnostne vidike in koncepte zagotavljanja kakovosti v omrežjih “ad-hoc”. Praktični del tečaja obsega primere omrežij in demonstracijo delovanja mehanizmov ad-hoc v omrežju.

Načrtovanje sistemov
Priporočamo
Tečaj je namenjen spoznavanju osnov načrtovanja prometa in telekomunikacijskih omrežij s poudarkom na specifiki internetnih tehnologij s ciljem optimizacije potrebnih virov glede na prometne zahteve in investicijske omejitve. Tečaj vključuje modeliranje in karakteristike telekomunikacijskega prometa, prometno načrtovanje v omrežjih ter topološke in storitvene modele. Teoretični okviri so predstavljeni na praktičnem primeru načrtovanja dostopovnih omrežij xDSL.

Usmerjanje v omrežjih IP I
Priporočamo
Tečaj na pregleden način obravnava področje usmerjanja v omrežjih IP, osnove paketne komutacije, naslavljanje, najpomembnejše usmerjevalne protokole in algoritme ter njihovo uporabo.

Usmerjanje v omrežjih IP II
Priporočamo
Celovit pregled zahtevnejših tem o IP usmerjanju. Predstavljeni so različni usmerjevalni protokoli ter naprednejše funkcije usmerjanja. Udeleženci pridobijo praktične izkušnje na področju konfiguracije usmerjevalnih protokolov.

Usmerjanje BGP
Priporočamo
Program podaja celovit vpogled v BGP usmerjevalni protokol, mehanizme delovanja in uporabo v praksi. Udeleženci pridobijo znanja na profesionalnem nivoju ter praktične izkušnje z nastavljanjem BGP usmerjanja na omrežni opremi.

ATM I
Priporočamo
Tečaj obravnava tehnologijo asinhronega prenosnega načina (ATM), osnovne koncepte prenosa podatkov v paketih stalne dolžine ter storitve pri načrtovanju omrežij ATM. Praktični del vključuje prikaz uporabe in delovanja storitev ATM.

ATM II
Priporočamo
Nadaljevalni tečaj, ki podrobneje obravnava storitve v omrežjih ATM ter napredne koncepte pri izvedbi in konfiguraciji storitev ter upravljanju ATM. Praktični del tečaja obsega prikaz uporabe in delovanja storitev ATM.

Transportna omrežja
Priporočamo
Tečaj ponuja osnovni pregled tehnologij za zagotavljanje zmogljivih hrbteničnih omrežij , ki s povezovanjem različnih telekomunikacijskih omrežij in sistemov predstavljajo osnovno infrastrukturo za telekomunikacijske storitve. Tečaj obravnava arhitekturo in topologije različnih transportnih tehnologij, storitve, ki jih omogočajo, dotakne pa se tudi vidikov zagotavljanja visoke razpoložljivosti in upravljanja.

Upravljanje telekomunikacijskih sistemov
Priporočamo
Področje upravljanja telekomunikacijskih sistemov obsega kompleksen splet upravljanja s procesi, viri, strankami, storitvami in kakovostjo. Upravljanje telekomunikacij v svojem namenu tako daleč presega zgolj upravljanje z omrežnimi napravami. Tečaj ponuja širši pregled konceptov, standardov in tehnologij za celovito upravljanje telekomunikacijskih sistemov in je namenjen spoznavanju ciljev in dobrih praks v realizaciji te-teh. Predstavljeni so vidiki upravljanja storitev, virov in uporabnikov s stališča organizacije, procesov in tehnologij.

SNMP
Priporočamo
Tečaj podrobneje obravnava protokol SNMP in omogoča vpogled v telekomunikacijske sisteme, njihov nadzor in principe upravljanja. Predstavljeni so ustrezni protokoli, standardi uporaba in konfiguracija. Praktični del vključuje prikaz upravljalskih tehnik, ki temeljijo na uporabi SNMP tehnologij.

Testiranje in verifikacija omrežne infrastrukture IP
Priporočamo
Tečaj omogoča pridobivanje strokovnega znanja in praktičnih izkušenj s področja testiranja IP omrežne infrastrukture, meritev in postopkov preverjanja. Teoretično znanje je nadgrajeno s praktičnim delom na profesionalni merilni opremi in preizkusi delovanja usmerjevalnikov in stikal.

Flash CS5 za začetnike
Priporočamo
Tečaj vas bo popeljal skozi uporabniški vmesnik orodja Flash CS5 ter osnovno uporabo orodij v programu. Izdelali boste primer banner-ja, si ogledali osnove interaktivnih elementov, preizkusili orodja za animacije, sprehodili pa se bomo tudi skozi logiko snovanja in osnove AS 3.0. Z znanjem, ki ga boste pridobili, boste lahko na koncu sami ustvarili privlačne banner-je ali spletne strani v Flashu.

Photoshop CS5 za začetnike
Priporočamo
Photoshop je nadvse kreativen program za grafično ustvarjanje kvalitetnih izdelkov. Skozi tečaj boste spoznali delovno okolje programa in osnovna orodja, naučili se boste splošnega upravljanja s slikami, uporabe filtrov ter izvoza v različne formate. Poglobili se bomo tudi v hitro odpravljanje tipičnih napak in si ogledali primere dobrih ter manj dobrih izdelkov.

Adobe Illustrator CS5 za začetnike
Priporočamo
Adobe Illustrator CS5 je profesionalno orodje za delo z vektorsko grafiko. Uporabljajo ga oblikovalci po vsem svetu, saj je zmogljiv program, ki s kompleksnimi orodji za risanje, izraznimi naravnimi čopiči, naborom orodij za prihranek časa in odlično integracijo z ostalimi programi Adobe Creative Suite-a, omogoča visok nivo natančnosti in kreativne izraznosti. Vsebina vključuje spoznavanje z delovnim okoljem programa in osnovnimi orodji, risanje enostavnih vektorskih oblik, uporabo nekaterih efektov in različnih načinov izvoza.

Jezik filmske produkcije
Priporočamo
Kreativno naravnan tečaj Jezik filmske produkcije tečajniku ponudi orodja za izražanje v videu oz. filmu. V uvodnem delu razkrije lastnosti dojemanja videnega s psihološkega stališča. Tečajnik dobi pregled nad možnostjo izražanja, preko tehničnih značilnosti pa tudi orodje, da to možnost izražanja tudi udejanji.

Snemanje in montaža
Priporočamo
Mešanica kreativne in tehnične plati video produkcije se znotraj tečaja odraža preko dveh tematik. Na eni strani kot zmes osnov kompozicije, kadriranja, občutka za prostor in čas v filmu, in na drugi strani kot pregled tehnične plati snemanja in montaže. Tečaj je zelo demonstracijsko praktične narave.

Kompresijski postopki video vsebin
Priporočamo
Od osnov vzorčenja in kvantizacije ter potrebne standardizacije na tem področju tečajnik pridobi dobro osnovo za osrednjo tematiko tega tečaja: kompresijski postopki s podrobno razlago parametrov kompresije. Tečaj zaobjame tudi neizogibno standardizacijo na tem področju in načine shranjevanja vsebin.

TV produkcijski in predvajalni sistemi
Priporočamo
Tečaj ponuja dober vpogled v TV sistem kot verigo zaporednih procesov. V začetku so navedene podporne tehnologije in standardi ter osnovni elementi za zajem signalov v video produkciji, v nadaljevanju pa pride do deljenja na studijske in izvenstudijske tehnologije. Vsebine, ki pri tem nastanejo, predstavljajo izvor obravnavanim predvajalnim, snemalnim in kompresijskim sistemom.

Digitalna radiodifuzija in mobilna TV
Priporočamo
Tečaj obravnava celoten potek razvoja radiodifuzijskih tehnologij. Začne z analognim prenosom radijskega oz. televizijskega signala in preko digitalizacije preide v digitalno radiodifuzijo, kjer poleg prizemne obravnava tudi mobilno televizijo.

Video montaža – v akcijo!
Priporočamo
Na delavnici bo predstavljen širši nabor funkcionalnosti programa Final Cut Pro kot ultimativno orodje v video produkciji. Spoznali bomo osnove uporabniškega vmesnika in prednosti programa s prijemi za optimizirano pripravo materiala vse do končnega izdelka. Kot pripomoček lahko na delavnici uporabite tudi svoj fotoaparat, ki vsebuje funkcijo snemanja.

Souporaba FCP in Photoshopa
Priporočamo
Final Cut Pro je profesionalno orodje namenjeno video montaži, vendar pa je v določenih pogledih šibak. V teh primerih nam priskoči na pomoč orodje za grafično obdelavo, AdobePhotoshop CS5, ki nam omogoča premostitev nekaterih pomanjkljivosti FCP. Ob združitvi teh dveh orodji, nam omejitev pri pripravi grafičnih elementov, napisov in drugo, predstavlja le naša domišlija.

Igre ujetih trenutkov v iMovie
Priporočamo
Program iMovie je del programskega paketa iLife in je namenjen organizaciji, obdelavi in urejanju videa. Delavnica zajema celoten postopek izdelave domačega ali profesionalnega videa. Spoznali bomo osnove snemanja, najhitrejše in najenostavnejše načine obdelave videov ter izvoza videa, ki bo primeren za ogled v različnih predvajalnikih. Iz vnaprej posnetega video materiala bomo naredili kratek video po že narejeni predlogi v programu iMovie.

S perspektive programa iPhoto
Priporočamo
Program iPhoto je del programskega paketa iLife, namenjen organizaciji, obdelavi in urejanju fotografij. Na delavnici bomo spoznali tako osnove same fotografije, kot tudi obdelavo le teh in njihovo distribucijo. Fotografije bomo uvozili, smiselno uredili, uporabili sistem prepoznave obrazov ter izdelke primerno zaključili. Na enostaven in hiter način bomo iz fotografij izdelali zanimiv foto album, spominsko knjigo in razglednico. V spretnostih obdelave fotografij se boste tako preizkusili tudi sami in na koncu pripravili izdelek v poljubni obliki.

Compressor 3.5
Priporočamo
Compressor je program za kompresijo in kodiranje videa in avdia, hkrati pa, kot del Final Cut Studia, zagotavlja izvoz Final Cut projekta v določen končni format izdelka. Namenjen je poenostaviti in pospešiti delo uporabnikom pri kompresiji videa in avdia. Na tečaju boste pridobili osnovna znanja o uporabniškem vmesniku in spoznali postopek izvoza projekta iz programa Final Cut Pro v Compressor. Del tečaja bomo namenili objavljanju s paketnimi predlogami, na Blu-ray disk in MobileMe ter spoznali druge tehnike dela s paketi. Spoznali boste tudi vnaprej pripravljene predloge za kodiranje videa ter se naučili, kako predloge spreminjati in spremembe uporabiti tudi kasneje. Preizkusili bomo uporabo različnih nastavitev, ciljev in dejanj, nadzorov nad okvirji ter filtrov. Za konec si bomo ogledali še poglavje Razširjanje Compressorja in porazdeljeno procesiranje.

Sound 101: Uvod v urejanje zvoka v programskem paketu Final Cut Studio
Priporočamo
Več kot 5000 profesionalnih inštrumentalnih posnetkov in zvočnih efektov, ki jih lahko uporabite pri svojem delu, vključuje program Soundtrack Pro, ki služi komponiranju glasbe in obdelovanju avdia. Namen tečaja je udeležence seznaniti s postopki obdelave zvoka v programskem paketu Final Cut Studio. Uvod tečaja je osnovan na spoznavanju procesa urejanja avdia, »čiščenja« dialogov in dodajanja glasbe. Udeleženci tečaja boste iz programa Final Cut Pro najprej izvozili sekvenco v program Soundtrack Pro ter ji ustrezno uredili zvok, spoznali postopek »mešanja« (ang. mixing) avdia ter urejeno sekvenco vrnili nazaj v Final Cut Pro. Seznanili se boste z različnimi pogledi v programu Soundtrack Pro, postopki snemanja ter popravili slabo posnet avdio. Za konec bste sami posneli dialog, ga obdelali, spoznali še postopek večkratnega snemanja ter spoznali različne efekte. Tečaj temelji na praktičnih postopkih, ki služijo do-dajanju avdia multimedijskim projektom.

FCP 300: Napredno urejanje v Final Cut Pro 7
Priporočamo
Profesionalna montaža temelji na poznavanju naprednih montažnih tehnik, kot so gladki prehodi, popravljanje napak v snemanju, na primer napake osi kamere, nepogrešljiva pa sta tudi izdelava impresivnih efektov in kreativna uporaba filtrov. Tečaj pokriva tudi napreden pristop k delovnemu procesu za delo s predstavitvami in filmom. Pridobili boste znanja o asimetričnem finem nastavljanju rezov, montiranju materiala, posnetega z več kamerami (angl. Multicam Editing), uporabljanju različnih tehnik za upočasnjevanje hitrosti, gnezdenju sekvenc, nastavitvi upodabljanja, uporabi in nastavljanju filtrov ter zaključevanju projekta in izvozu končnega izdelka.

FCP 200: Celovita študija Final Cut Pro 7
Priporočamo
Na tečaju boste udeleženci pridobili poglobljena znanja o označevanju materiala in uporabi funkcij, kot so vrivanje (angl. insert) in prekrivanje (angl. overwrite edit) ter urejanje “povleci in spusti” (angl. drag and drop), označevanje in brisanje materialov iz časovnice (angl. timeline), fino obdelovanje, zvijanje in raztezanje (angl. Ripple, Roll and Extend Edit), kot tudi podrivanje in drsenje (angl. Slip and Slide), dodajanje filtrov in spreminjanje “Motion” nastavitev ter obdelovanje in ustvarjanje zvočne podlage, na koncu pa tudi zaključitve in izvoza projekta. Ponovno boste obdelovali video material TNT televizijske serije Leverage, izdelali promo video za Seaworld-ov dokumentarni film Believe ter montirali posnetek mednarodnega glasbeno-ustvarjalnega dogodka “Playing for Change”.

FCP 101: Uvod v Final Cut Pro 7
Priporočamo
Na tečaju se boste udeleženci naučili osnov montaže skozi obdelavo video materiala TNT televizijske serije Leverage. Spoznali se boste z označevanjem in rezanjem posnetkov, dodajanjem filtrov, mešanjem zvoka, dodajanjem naslovov in ustvarjanjem prehodov ter nato izdelali promo video za Seaworld-ov dokumentarni film Believe. Med montažo posnetka mednarodnega glasbeno-ustvarjalnega dogodka “Playing for Change” pa boste osvojili filtre in efekte. Teme vključujejo osnovno postavitev, prirejanje nastavitev, zajem videa in avdia, različne tehnike montaže in fino nastavitev, ustvarjanje avdia in montaže avdia, zaključevanje in končni izvoz.

FCP 100: Pregled Final Cut Pro 7
Priporočamo
Program Final Cut Pro omogoča vnos, obdelavo, procesiranje in izvoz videa tako, da kar najbolje podpre ustaljen delovni proces resnih filmskih oz. video produkcij. Skozi tečaj se boste udeleženci naučili izvajati osnovne funkcije montaže in spoznali z uporabniškim vmesnikom. Snov vključuje osnovno nastavitev, nastavljanje in prilagajanje nastavitev, zajemanje videa in avdia, različne tehnike editiranja in obrezovanja, uporabo “ripple”, “roll”, “slip” in “slide” orodij, editiranje in kreiranje audio podlage, zaključno obdelavo in končni izdelek. Naučili se boste označevati posnetke, uporabaljati različne načine montaže, kot so vrivanje (angl. insert) in prekrivanje (angl. overwrite edit) ter urejanje “povleci in spusti” (angl. drag and drop). Pridobili boste tudi znanja o fini nastavitvi točk med rezi, uporabi orodja za gubanje, zvijanje in raztezanje (angl. Ripple, Roll and Extend), o uporabi orodij za podrivanje in drsenje (angl. Slip and Slide) ter zaključevanju/izvozu projekta.

iWork 101: Uvod v iWork
Priporočamo
Vsebina tečaja je razdeljena na tri osnovne sklope ali programe. Obravnava se vsak program posamezno, kot tudi povezave in izmenjave podatkov med samimi programi. V programu Keynote boste udeleženci tečaja najprej izdelali osnovno predstavitev, zanjo najprej izbrali že narejeno predlogo potem pa ustvarili še lastno. Predstavitvi boste dodali slike, različne grafe in zvok ter jo obogatili še z videom in animacijo. Sledil bo uvoz predstavitve iz programa PowerPoint ter pregled pripomočkov za pripravo govornega dela predstavitve. Na koncu vas čaka še izvoz in objava predstavitve. V programu Pages boste udeleženci tečaja najprej spoznali osnove obdelave teksta nato pa boste s pomočjo naprednejših funkcij programa ustvarili še poročilo. Spoznali boste uporabo “glave” in “noge” strani, izdelali naslovno stran izdelka, dodali še tabelo ter izdelek objavili na iwork.com. Izdelali boste še glasilu podobne novice “newsletter”, promocijski material in gradiva za predavanja. Pri pregledu programa Numbers se boste udeleženci tečaja najprej srečali s preglednicami in izdelavo lastnega dogodkovnega plana. Srečali se boste tudi z naprednimi tabelami in računanjem znotraj njih ter dodali najrazličnejše grafikone in jih obdelali.

Video montaža za predigro …
Priporočamo
Priložnost za vsakega začetnika v video montaži, da uresniči željo po lastnem ustvarjanju. Delavnica je namenjena vsem, ki se želite preizkusiti v profesionalni video montaži in osvojiti znanja iz programske opreme Apple Final Cut 7. Na delavnici bomo spoznali osnove video montaže in vas tako popeljali v digitalni video za nadaljnji razvoj vaših spretnosti. Pod vodstvom predavatelja boste posneli video material, ga prenesli na računalnik in ga z Apple Final Cut 7 zmontirali v končni izdelek.

Software development
Priporočamo
Software development

Omrežja naslednje generacije (NGN)
Priporočamo
Usposabljanje o delovanju IP Centreks telefonije, protokolu SIP, arhitekture IMS in NGN.

Android & IoT
Priporočamo
Delavnica predstavi proces izdelave mobilne aplikacije Android za prikazovanje, zajemanje in prikaz podatkov iz BLE senzorjev. Udeleženci se spoznajo z osnovno zasnovo aplikacije Android, delo z multimedijskimi datotekami, podatkovno bazo, spletnimi strežniki, GPS navigacijo in komunikacijo z BLE senzorji ter izdajo svoje aplikacije na Google Play distribucijsko platformo.

Linux/ARM & IoT
Priporočamo
V začetnem delu udeleženci spoznajo operacijski sistem Arch Linux, katerega preko ukazne vrstice namestijo na lastne ali šolske prenosne računalnike -vsebina računalnikov bo izbrisana! Udeleženci spoznajo osnovne funkcionalnosti operacijskega sistema ter načine iskanja pomoči v primeru zapletov. Sledi postavitev namizja, namiznih in terminalskih programov potrebnih za C-programiranje ARM mikrokroprocesorjev. V nadaljevanju udeleženci spoznajo, kako brati obsežno mikrokrmilniško dokumentacijo in z njeno pomočjo napisati programe za oživljanje posameznih funkcionalnosti mikrokrmilnika LPC4088.

Raspberry Pi & Iot
Priporočamo
V začetnem delu udeleženci spoznajo platformo Raspberry Pi in operacijski sistem Raspbian, pridobijo izkušnje dela s terminalom in izvajanjem Bash ukazov. Udeleženci spoznajo osnove programiranja v programskem jeziku Python in programiranje grafičnih vmesnikov z uporabo Tkinter. Sledi detekcija tipk in upravljanje RGB LED diode. V nadaljevanju pa spoznajo zasnovo in delovanje spletih stražnikov, ter izdelavo statičnih strani v HTML5 in CSS3, ki se zaključi s postavitvijo spletnega stražnika Nginx in programiranjem spletnega vmesnika z uporabo periferije GPIO.

Video na zahtevo (Video on Demand)
Priporočamo
Spoznajte zahteve, trende in tehnologije videa na zahtevo.

Multimedijska terminalna oprema in vmesniki
Priporočamo
Delavnica predstavi lastnosti sodobne terminalne opreme, razlike in posebnosti računalnikov za domačo in profesionalno rabo, vmesnike za naravno interakcijo in upravljanje, vmesnike virtualne in obogatene resničnosti ter aktualne trende in standarde. Naučite se načrtovati dobro uporabniško izkušnjo in hitrega prototipiranja uporabniškega vmesnika.

Python: od začetka do modulov in objektov
Priporočamo
Intenzivno, dvodnevno usposabljanje ,kjer se boste naučili programirati s programskim jezikom Python.

QoS v IP/MPLS
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Green Telecommunications: Energy Efficiency Evaluation of Cellular Networks Based on Spatial Distributions of Traffic Load and Power Consumption
Priporočamo
Energy efficiency has gained its significance when service providers' operational costs burden with the rapidly growing data traffic demand in cellular networks.

Uporaba agilnih metodologij in Scrum-a pri razvoju programske opreme
Priporočamo
Scrum: agilna metoda razvoja programske opreme.

Telekomunikacijski standardi
Priporočamo
Celovit pregled nad področjem standardizacije v telekomunikacijah.

Razvoj in implementacija širokopasovnih mobilnih omrežij LTE in LTE Advanced
Priporočamo
ICT- Academy in Nokia Simens Networks vabita na predavanje o trendih razvoja ter praksah optimalne rabe frekvenčnega spektra v okviru mobilne širokopasovne tehnologije za končne uporabnike.

Seminar o EU Digitalni agendi
Priporočamo
Na seminarju, ki ga bo vodila mag. Vesna Prodnik Pepevnik, specialistka za regulativo iz svetovalnega podjetja Vafer d.o.o., v sodelovanju z Laboratorijem za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (LTFE), bodo sodelovali strokovnjaki z dolgoletnimi teoretičnimi in praktičnimi izkušnjami s področja regulative in telekomunikacij. Na seminarju bodo med drugimi predstavljeni tudi tehnološki trendi razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev ter praktične izkušnje pri vzpostavitvi nacionalne strategije za dosego ciljev Digitalne agende ter regulacija širokopasovnih omrežij. Glede na to, da zaradi pomanjkanja komercialnega interesa obstoječih operaterjev države za izgradnjo širokopasovnih omrežij investirajo tudi lastna sredstva, bomo na seminarju analizirali tudi pomemben konkurenčen vidik teh intervencij.

Multicast v IPv6
Priporočamo
napredni novo / tehniki

Fiksno mobilna konvergenca
Priporočamo
Fiksno mobilna konvergenca (FMC)

IPv6 za sistemske skrbnike
Priporočamo
Closing date: 01.03.2013, 23:55
Usposabljanje, ki pregledno predstavi protokol IPv6 in možnosti za njegovo vpeljavo v tipično poslovno okolje. Velik poudarek je na praktičnem delu.

Internet za življenje in poslovanje
Priporočamo
Na dogodku so bile predstavljene rešitve in tehnologije, ki v svetu predstavljajo ene najpomembnejših trendov razvoja in spreminjajo naša življenja. Z dogodkom smo obeležili 9.april, svetovni dan interneta stvari (Internet of Things), ko po celem svetu potekajo različne aktivnosti posvečene tem tehnologijam in uporabi.

Napredne storitve IPv6
Priporočamo
Tečaj nadgrajuje osnovna znanja o IPv6 in omogoča podroben vpogled v tehnologijo in uporabo rešitev pri načrtovanju IPv6 omrežja.

Metro Ethernet
Priporočamo
Na pregleden način so predstavljena temeljna znanja ter pregled funkcionalnosti omrežnih sistemov Metro Ethernet. Podrobno so predstavljeni standardizirani storitveni modeli, storitveni atributi, osnovne storitve EPL, EVPL in ELAN ter tehnologije za zagotavljanje storitev Metro Ethernet. Obravnavane so storitve Metro Ethernet VPN ter zagotavljanje velike razpoložljivosti, QoS in OAM funkcionalnosti v Metro Ethernet sistemih. Praktični del obsega prikaz delovanja Metro Ethernet storitev ter nastavitev OAM mehanizmov na omrežni opremi.

Napredni Ethernet mehanizmi
Priporočamo
Closing date: 09.09.2013, 12:00
Tečaj podaja celovit vpogled v tehnologijo Ethernet, značilnosti, funkcije in storitve, s poudarkom na spekter naprednih mehanizmov za zagotavljanje razpoložljivosti in kakovosti, varnostnih storitev in virtualizacije. Vsebina je dopolnjena s pregledom najboljših praks vzpostavljanja Ethernet tehnologije v živa omrežja.

Osnove TCP/IP in Ethernet
Priporočamo
Closing date: 12.09.2013, 12:00
Tečaj obravnava osnovne koncepte in principe delovanja protokolov sodobnih internetnih omrežij. Predstavljeni so glavni mehanizmi, storitve in aplikacije ter orodja za spremljanje in analizo delovanja protokolov v omrežjih IP. Tečaj predstavlja izhodišče za številna ostala izobraževanja o omrežnih tehnologijah.

Predstavitev Cisco omrežne akademije in tekmovanja Cisco Netriders
Priporočamo
Za svetovno tekmovanje Cisco NetRiders velja, da tekmovalcem ponuja izjemno priložnost za prepoznavanje njihovih sposobnosti ter možnost, da se njihov uspeh nagradi. Za Cisco partnerje in druge organizacije, ki iščejo sposobne posameznike, je tekmovanje medij, ki jim omogoča stik z vrhunskimi talenti in kadrovsko okrepitev. Pridružite se nam na jutranji kavi, spoznajte se s programi Cisco omrežne akademije in nagovorite tekmovalce, ki bodo letos zastopali Slovenijo.

Razvoj iPhone in iPad aplikacij
Priporočamo
Na usposabljanju za razvoj iPhone in iPad aplikacij se udeleženci seznanijo z značilnostmi strojne in programske opreme iPhone in iPad platforme ter pridobijo dragocene praktične izkušnje pri uporabi razvojnega okolja. Praktični del vključuje razvoj aplikacij, testiranje, distribucijo in uporabo vmesnikov.

IP/MPLS – Zaščitni mehanizmi
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Kickstarter
Priporočamo
Slovenska ekipa Lumu Labs je s svojim inovativnim izdelkom Lumu na na portalu Kickstarter zbrala več kot 240.000 dolarjev. Gre za izjemen uspeh mlade in kreativne ekipe, ki je s pomočjo skupnosti Kickstarter dobila finančno podporo za realizacijo ideje in zagon proizvodnje. Iz prve roke boste izvedeli vse o mehanizmu za financiranje projektov Kickstarter in zgodbo o Lumu.

Cisco Networking Academy for (Erasmus) students
Priporočamo
The Cisco Networking Academy program prepares students for networking and IT-related careers. The globally-consistent curriculum is delivered online and supported by classroom instruction and hands-on labs. In November 2013 a new CCNA1 class will begin at Faculty of electrical engineering

Arhitekture in koncepti interneta stvari
Priporočamo
V usposabljanju se boste seznanili z arhitekturnimi smernicami, koncepti in tehnologijami v internetu stvari. Predstavljeni bodo najnovejši trendi in dobre prakse pri postavitvi "pametnih" sistemov in vzpostavitvi "pametnih storitev" na segmentih upravljanja infrastrukture in prometa v mestih, e-zdravja, pametnih energetskih omrežij.

World Usability Day 2013
Priporočamo
World Usability Day Slovenia 2013

TV-WEB International Conference
Priporočamo
Increasing Internet services accesibility over digital television.

Web Accessibility on the Desktop, Mobile, and TV
Priporočamo
The distinguished lecturer will explain the main reasons for implementation of accessibility features in ICT services and applications as well as the on-going work on accessibility standards. He will also address the research issues, topics and the implementation challenges in the field of accessibility.

Interaktivna TV
Priporočamo
Dandanes smo vajeni stalnega dostopa do interneta in socialnih ter poslovnih omrežij. To nam omogočajo interaktivne aplikacije na različnih napravah (mobilni terminali, računalniki, …). Med te naprave se vključuje tudi televizija, ki spreminja vlogo televizijskega gledalca iz pasivnega v aktivnega udeleženca. S pomočjo interaktivne TV lahko gledalec vpliva na potek oddaj, dostopa do videov na zahtevo (VoD) ali katerekoli druge spletne storitve, ki so skrbno prilagojena za televizijo.

Cisco Academy dan: Stanje na terenu - omrežni incidenti v Slovenij
Priporočamo
Strokovno srečanje za udeležence slovenskih Cisco akademij, študente in vse, ki jih zanima področje omrežnih tehnologij ter področje omrežne varnosti.

Cisco Networking Academy in English starting in November 2014
Priporočamo
Cisco Networking Academy (CCNA 1) in English starting in November 2014

LTE/EPC – mobilnost in varnost
Priporočamo
Postanite strokovnjak na področju LTE. Zaupajte profesionalcem in izberite naša izobraževanja.

Wi-Fi I
Priporočamo
Napredni nivo usposabljanja o tehnologiji Wi-Fi. Predstavljeni so koncepti, načela, mehanizmi in arhitekture storitev. Arhitektura in elementi so predstavljeni v okviru razpoložljivih standardov, čemur sledi podroben vpogled v področje varnosti, kakovosti in drugih vprašanj s področja te tehnologije ter nekaj praktičnih vaj.

Poslovna omrežja Wi-Fi (Wi-Fi II)
Priporočamo
Gre za napredni nivo usposabljanja o tehnologiji Wi-Fi v poslovnem okolju. Predstavljeni so koncepti, načela, mehanizmi in arhitekture storitev, ki se uporabljajo za zagotavljanje brezžične pokritosti poslovnih okolij in urbanih področij. Arhitektura in elementi so predstavljeni v okviru razpoložljivih standardov, čemur sledi podroben vpogled v področje varnosti, kakovosti in drugih vprašanj s področja te tehnologije ter nekaj praktičnih vaj. Poudarek je tudi na brezžičnih radijskih linkih daljšega dometa za potrebe brezžičnih operaterjev WISP.

LTE/EPC – QoS in VoIP/IMS
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Navidezna zasebna omrežja (VPN)
Priporočamo
razširjeni nivo / tehniki

Yosemite 101: Ključne značilnosti podpore Mac OS X 10.10
Priporočamo
Skozi predavanja in praktične vaje se boste seznanili s postopkom namestitve operacijskega sistema in si ogledali nastavitve uporabniških računov. Spoznali se boste z novostmi in prednostmi novega namizja in obvestil v okolju Mac OS X, datotečnimi sistemi, postopki upravljanja z datotekami in aplikacijami, ki jih ponuja operacijski sistem Mac OS X. Podrobno si boste ogledali tudi mrežne nastavitve in storitve ter zunanje vmesnike. Za konec pa boste do potankosti spoznali tudi proces zagona, ter upravljanja sistema. Vsi udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi, posamezniki pa se lahko odločijo za opravljanje svetovno priznanega certifikata za pridobitev naziva Apple Certified Support Professional.

ECHO mini-konferenca
Priporočamo
V sredo 20. maja 2015 ob 8:30 vas vabimo na ECHO mini konferenco, kjer boste spoznali kako s pomočjo deljenja e-znanja dosegati več dodane vrednosti v vaši organizaciji. E-CHO je kakovostno orodje, ki omogoča integracijo e-učenja v izobraževalni proces. Rešitev omogoča prenos znanja in ključnih informacij ter utrjuje korporativno identiteto in kulturo znotraj organizacije.

IPv6 v operaterskih okoljih
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Spletni uporabniški vmesniki
Priporočamo
Spletni uporabniški vmesniki.

Introduction to the Internet of Everything
Priporočamo
Introduction to the Internet of Everything je brezplačno spletno izobraževanje namenjeno samostojnemu učenju. Predstavi koncepte in izzive pri evoluciji interneta, kot ga poznamo danes. Od omrežja le med seboj povezanih omrežnih naprav, do medpovezav med: ljudmi, procesi, podatki in stvarmi. Vsi ti gradniki skupaj sestavljajo "Internet of Everything". Tečaj obsega še naslednja področja, ki imajo pomembno vlogov IoE svetu: Machine-to-machine (M2M), machine-to-people (M2P) in people-to-people (P2P). Ob uspešnem zaključku tečaja vam priznamo 5% popusta pri modulu CCNA 1 – Osnove omrežij.

Introduction to Cybersecurity
Priporočamo
Introduction to Cybersecurity je brezplačno spletno izobraževanje namenjeno samostojnemu učenju. Kibernetska varnost je veda, ki se nanaša na ljudi, produkte in procese. Z namenom varovanja elektornskih podatkov pred nezaželenimi vdori in napadi. Je ena trenutno najhitreje rastočih panog v IKT. Tečaj Introduction to Cybersecurity nam opiše pomen kibernetske varnosti danes in predstavi produkte in procese, ki se uporabljajo za zaščito elektronskih podatkov. Ob uspešnem zaključku tečaja vam priznamo 5% popusta pri modulu CCNP 1 - Route.

Cloud Primer
Priporočamo
Tečaj Cloud Primer se osredotoča na računalništvo v oblaku v povezavi s tehnologijami virtualizacije in avtomatizacije. Predstavi nam evolucijo podatkovnih centrov. Od samih začetkov, infrastrukturnih sprememb, poenotenja vhodno/izhodnih operacij, razvoja tehnologij za shranjevanje podatkov, virtualizacije omrežja in osebnih računalnikov in nazadnje do razvoja orkestracije in avtomatizacije virtualiziranih naprav.

Collaboration Primer
Priporočamo
Tečaj Collaboration Primer predstavi orodja in pripadajoče tehnologije za sodelovanje v podjetju. Med te spadajo: tehnologije za sporočanje, zvok in video vsebine. Popelje nas po zgodovinski poti razvoja telefonije. Torej od preprostega analognega prenosa zvoka po telefonski parici, do implementacije IP protokola in integracije video tehnologij.

Napredni mrežni protokoli in varnost
Priporočamo
Tečaj predstavlja izbrane vsebine iz koncepta nadzorovanja telekomunikacijskih sistemov, varnosti, vdorov in napadov na omrežja, različnih vrst zajemanja prometa, uporabe globinskega pregleda paketov ter različnih znanj iz področja mrežnih protokolov.

Predstavitev tečajev Cisco akademije (C++. Linux, CCNA, CCNP, Security)
Priporočamo
Predstavitev tečajev (vsebine, način dela, izpiti ...) Priložnost, da vprašate vse kar vas zanima o tečajih Cisco akademije.

Nosljivo računalništvo (Wearable computing)
Priporočamo
Spoznajte trende na področju nosljivega računalništva.

Digitalizacija: Širokopasovni dostop in EU Digitalna agenda
Priporočamo
Vsebina predstavi razsežnosti tehničnega in investicijskega načrtovanja širokopasovne infrastrukture.

Tehnologija MPLS, VPN, zaščita
Priporočamo
osnovni nivo / tehniki in odločevalci

Varnost v IPv6
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Predstavitev simulatorja Packet Tracer 7.0
Priporočamo
Packet Tracer sedaj podpira več platform, vključno z Windows, Linux in Android. Trend razvoja interneta stvari (IoT) je narekoval, da imamo sedaj v najnovejši različici PT 7.0 na voljo mnogo komponent, senzorjev in programabilnih IoT enot (podprta Python in Java programska jezika) namenjenim za pametne hiše in mesta.

Praktična delavnica Interneta stvari za učitelje
Priporočamo
Praktična delavnica za učitelje, kjer se boste spoznali z mikrokrmilnikom Arduino, brezžičnimi senzorji in povezovanjem v Internet stvari na praktičnih primerih.

Arduino & IoT
Priporočamo
Delavnica predstavi zasnovo in izdelavo storitve za merjenje kakovosti kvalitete zraka na osnovi mikrokrmilniške platforme Arduino. Udeleženci se spoznajo z mikrokrmilnikom Arduino, ožičenjem senzorjev in komunikacijskimi vodili, programiranjem aplikacijskih vmesnikov in algoritmov ter izdelave električen sheme in končne izdelave merilnika kakovosti zraka s 3D tiskanje in spajkanjem vezja.

Signalizacije
Priporočamo
Program obravnava signalizacijsko-krmilne protokole in arhitekture v omrežjih naslednje generacije (NGN). Predstavi trenutno stanje v telekomunikacijskih omrežjih in predstavi primere dobre prakse. S poudarki na posameznih temah se vsebino lahko prilagoditi potrebam slušateljev.

Poslovne VoIP rešitve
Priporočamo
Usposabljanje prikaže pregled nad sodobnimi rešitvami VoIP v poslovnih okoljih. Predstavljene so relevantne arhitekture, možnosti priključevanja na zunanje komunikacijske kanale, integracija z zalednimi sistemi ter nekatere aplikacije, ki predstavljajo dodano vrednost za končnega uporabnika. Izpostavljene so tudi nekateri pomisleki s stališča varnosti in zasebnosti.

Varnost v omrežjih WiFi
Priporočamo
Varnost v omrežjih WiFi.

Fixed-Mobile Convergence in 5G Networking
Priporočamo
Laboratorij za telekomunikacije skupaj s Telekom Slovenije in projektom CHARISMA organizira poletno šolo z naslovom "Fixed-Mobile Convergence in 5G Networking". Udeležba je brezplačna. Lepo vabljeni vsi, ki vas zanimajo teme iz področja 5G. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

Sodobne spletne storitve v oblaku in družabni splet
Priporočamo
Sodobne spletne storitve in družabni splet.

Komunikacije v SmartGrid
Priporočamo
Tečaj podaja osnovni pregled koncepta aktivnih omrežij oziroma SmartGrid in vprašanja, ki jih prinaša vključevanje v telekomunikacijske sisteme in storitve. Podrobneje so obravnavane zahteve storitev, infrastruktur, protokolov ter izzivi s katerimi se soočamo ob uvajanju, konfiguraciji in upravljanju telekomunikacijskih storitev v okolju SmartGrid. Vsebina je zaokrožena z vpogledom v obstoječa SmartGrid okolja in demo predstavitvijo pilotnega projekta.

Načrtovanje uporabniške izkušnje
Priporočamo
Na usposabljanju boste osvojili temeljna načela in metode uporabniško osredotočenega načrtovanja in praktično preizkusili postopke/proces načrtovanja uporabniških vmesnikov.

Digitalizacija: Spremembe v poslovnem in tehnološkem okolju
Priporočamo
Digitalna akademija DA! pomaga podjetjem hitreje oceniti lastno digitalno zrelost, razumeti logiko v ozadju digitalnih procesov in oblikovati konkretne korake na poti do digitalne transformacije oziroma učinkovite načrte za prehod na nove načine delovanja.

Asterisk
Priporočamo
Delavnica prinaša znanje in veščine, ki jih potrebuje napreden administrator rešitve Asterisk znotraj poslovnega okolja. V uvodu je predstavljen protokol SIP, ki skrbi za prenos signalnih sporočil znotraj omrežij VoIP. Glavna pozornost je kasneje posvečena nastavitvi različnih storitev znotraj Asteriska, kot tudi razvoju zunanjih storitev z uporabo Asterisk Manager Interface (AMI). Delavnica sestoji iz demonstracij na Asterisk maketah (appliance), v okviru praktičnega dela pa udeleženci razvijejo tudi lastne komunikacijske storitve.

HTML5
Priporočamo
Usposabljanje podaja osnovna znanja o HTML5 in njegovi uporabi pri zasnovi sodobnih spletnih aplikacij.

Digitalizacija: Open innovation & Design thinking
Priporočamo
Vsebina predstavi pristop ustvarjalnega razmišljanja in odprtega inoviranja in vključuje praktične delavnice na realnih izzivih.

Osnove sistema IPv6
Priporočamo
Tečaj na pregleden način podaja osnovna znanja, potrebna za razumevanje delovanja IPv6 z namenom uporabe protokola in njegovih storitev ter načrtovanja omrežja z IPv6.

Rudarjenje podatkovnih tokov in detekcija anomalij
Priporočamo
Predstavljeni so podatkovni tokovi, naloge in izzivi pri rudarjenju podatkovnega toka. Poudarek je na praktičnem delu, kjer je predstavljena detekcija anomalij, posebna oblika podatkovnega rudarjenja. Udeleženci se na praktičnih primerih seznanijo s shranjevanjem podatkovnega toka, kar omogoči rudarjenje in detekcijo anomalij.

Osnove sistema LTE/EPC
Priporočamo
Spoznajte osnove LTE tehnologij. Delavnica predstavi vse o radijskem vmesniku, varnosti in mobilnosti ter QoE v LTE.

LTE– Evolucija radijskega sistema
Priporočamo
Delavnica je na srednjem nivoju zahtevnosti, primerna za tehnike in odločevalce.

RFID in NFC
Priporočamo
Delavnica predstavi pregled tehnologije RFID s poudarkom na uporabi tehnologije za namene komuniciranja v bližnjem polju NFC. Vsebina se nadgradi s pregledom možnih storitev v prihodnosti, ki jih podpira NFC v sodobnih mobilnih terminalih.

Razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum
Priporočamo
Na usposabljanju za razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum se udeleženci seznanijo s ključnimi vidiki delovanja, arhitekturo in elementi decentraliziranih aplikacij (DApp), to je z aplikacijami za blokovno verigo Ethereum v končnih napravah in uporabniških vmesnikih ter s pametnimi pogodbami (smart contract). Praktični del vključuje izdelavo enostavne pametne pogodbe za delo z žetoni (token) ter njeno umestitev in zagon v omrežju Ethereum in izdelavo enostavnega spletnega vmesnika ali nodejs aplikacije za dostop do funkcij pametne pogodbe ter blokovne verige Ethereum.

CCNP 2 – Switch
Priporočamo
Celovita obravnava implementacije razširljivih, večslojnih omrežij s stikali. Poudarek je na praktičnem delu in pridobivanju izkušenj z nastavljanjem in upravljanjem stikal.

IoT infrastrukture v oblaku - napredno
Priporočamo
Napredna, izrazito praktično naravnana delavnica, kjer se boste v treh dneh spoznali s ključnimi tehnologijami, ki jih sodobna IoT rešitev zajema, s poudarkom na visoki razpoložljivosti in tehnologijah, ki omogočajo večje obremenitve.

CCNP 3 – Tshoot
Priporočamo
Udeleženci se usposobijo za celovito uporabo usmerjevalnikov in stikal Cisco ter za optimalno in hitro odpravljanje problemov, ki se pojavljajo v živih omrežjih. Z modulom TSHOOT udeleženci pridobijo zaokroženo celoto znanja in praktične izkušnje za delo z zahtevnimi kompleksnimi omrežji.

IoT Fundamentals: Raspberry Pi in IoT
Priporočamo
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT) skozi uporabo Raspberry Pi in IoT oblačnih storitev. Tečaj se zaključi z izdelavo IoT izdelka in certifikacijo "Cisco IoT Fundamentals: Connecting things".

Cloud: Virtualizacija, NFV in SDN
Priporočamo
Delavnica, ki obravnava tehnologije, trende in standardizacijo na področju omrežij SDN in konceptov NFV.

CCNA 3: Omrežja podjetij, varnost in avtomatizacija
Priporočamo
Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje kompleksnih sodobnih (poslovnih) omrežij ter koncepov širokopasovnih dostopovnih tehnologij. Udeleženci se naučijo nastaviti napredne funkcionalnosti na usmerjevalnikih in stikalih ter so sposobni nastaviti in odpraviti napake v IP omrežjih. Spoznajo kibernetkse grožnje, napade in ranljivosti ter varnostne mehanizme in navidezna zasebna omrežja. Spoznajo funkcionalnosti kontrol dostopa ACL, translacij NAT ter mehanizmov QoS.

Raspberry Pi
Priporočamo
Izrazito praktična delavnica, ki predstavi zelo poceni alternativo dragim profesionalnim napravam in strežnikom, ki s širokim naborom zmožnosti rešuje probleme in najde prostor v (skoraj) vsakem okolju.

Varnost v omrežjih IP
Priporočamo
Ustrezni varnostni mehanizmi in politike so predpogoj za povezovanje informacijskih sistemov preko zasebnih ali javnih IP omrežij, izvedbo poslovnih transakcij v internetnih omrežjih ter ohranjanje integritete in zasebnosti pri uporabi storitev. V okviru tečaja boste podrobneje spoznali najpogostejše postopke in mehanizme kriptiranja podatkov, obravnavani bodo mehanizmi in postopki za uveljavitev varnosti komunikacijskih storitev, naprav ter sistemov. Praktični del tečaja obsega primer uporabe in demonstracijo delovanja protokola IPSec ter koncepta PKI.

Podatkovno rudarjenje in analiza ogromnih podatkovnih množic
Priporočamo
Poudarek je na praktičnem delu, kjer udeleženci uporabljajo osnovne algoritme podatkovnega rudarjenja na realnih primerih. Podrobneje so predstavljene metode shranjevanja podatkov in algoritmi podatkovnega rudarjenja.

Kibernetska varnost
Priporočamo
Varnost v komunikacijskih omrežjih je bila in vedno bo aktualen izziv za vsako podjetje, majhno ali veliko organizacijo. Skrbniki teh omrežij se zavedajo mnogih nevarnosti, ki jih vdor v omrežje lahko povzroči organizaciji. Nadgrajevanje varnostnih mehanizmov v internetu je nujno potrebno, hkrati pa se dober skrbnik omrežja zaveda , da je za preprečevanje napadov premalo, če imamo požarni zid in pravo programsko opremo. Če želimo imeti varno omrežje, moramo poznati šibke točke našega sistema in predvsem razumeti razsežnosti kibernetskega kriminala. Le tako smo lahko uspešni pri zagotavljanju varnosti naše organizacije. Na tečaju Kibernetska varnost udeleženci dobijo vpogled v ozadje številnih varnostnih problemov ter se naučijo ravnati z varnostnimi mehanizmi in preventivno ukrepati ob identifikaciji šibkih točk omrežja.

Navidezna in izboljšana resničnost (VR/AR)
Priporočamo
Navidezna in izboljšana resničnost (VR/AR)

Shranjevanje podatkov in podatkovne baze
Priporočamo
Če imate več podatkov, kot jih lahko brez večjih težav obdelate z običajnimi pisarniškimi programi, je dobro razmisliti o specializiranih rešitvah, kot so podatkovne baze. V tem tečaju boste spoznali osnove priprave in uporabe teh orodij, od zelo uveljavljenih relacijskih baz, jezika SQL, do sodobnih sistemov za obdelavo zelo velikih količin podatkov. Ključni poudarki so ponazorjeni s praktičnimi primeri.

Razvoj senzorja IoT in konfiguracija omrežja LoRaWAN
Priporočamo
Delavnica predstavi osnovne koncepte razvoja povezanih naprav IoT za pametna mesta in uporabo sodobne nizkoenergijske brezžične tehnologije LoRaWAN.

Varnost v internetu stvari
Priporočamo
Delavnica predstavi specifične izzive, ki jih z vidika informacijske in komunikacijske varnosti predstavljajo sistemi interneta stvari (IoT).

M2M, senzorji in arhitekture interneta stvari
Priporočamo
Vsebina je primerna za vse, ki morajo poznati trende in dobre prakse razvoja storitev in aplikacij IoT in M2M.

Uvod v Linux 1
Priporočamo
Poznavanje Linuxa je koristno za najrazličnejše kariere na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij. Veliko razvijajočih se področij, kot so računalništvo v oblaku, kibernetska varnost, velike količine podatkov, omrežne tehnologije, programiranje in razvoj programske opreme (če naštejemo le nekatere), zahtevajo osnovno do napredno poznavanje sistema Linux.

Hey Siri, I'm home (aka pametna hiša)
Priporočamo
Delavnica predstavi svet pametnih naprav, ki se vse pogosteje pojavljajo v domačem okolju.

Tehnološki trendi 4.5G in 5G
Priporočamo
Spoznajte trende v celičnih in mobilnih sistemih s poudarkom na 5G omrežjih ter tehnologijah, ki jih novi standardi predpisujejo

Spletna infrastruktura in aplikacijske tehnologije v oblaku
Priporočamo
Spletna infrastruktura in aplikacijske tehnologije.

Komunikacijske tehnologije interneta stvari
Priporočamo
Vsebina je primerna za vse, ki morajo poznati trende na področju sodobnih komunikacijskih tehnologij interneta stvari in predvsem razumeti specifike nizkoenergijskih brezžičnih tehnologij.

Blokovne verige in Bitcoin
Priporočamo
Zadnjih nekaj let je bila opazna rast vrednosti in inoviranje na področju kriptovalut, predvsem Bitcoina. Preverili bomo tehnične in ne-tehnične vidike, zakaj je ta tako zanimiv za številne uporabnike, inovativne podjetnike in investitorje.

Osnove programiranja: Python
Priporočamo
Tečaj je odlično izhodišče za vse, ki se želijo naučiti programirati skozi uporabo jezika Python.

IoT Fundamentals: Arduino in povezovanje stvari
Priporočamo
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT). Udeleženci se spoznajo z mikrokrmilnikom Arduino, povezovanjem senzorjev, brezžičnimi tehnologijami, komunikacijskimi vodili in IoT oblačnimi storitvami. Tečaj se zaključi z izdelavo in predstavitvijo lastnega izdelka.

CCNA 1: Osnove omrežij
Začetek: 04.02.2020, 16:15
Modul predstavi arhitekturo, zgradbo, funkcije, komponente in modele interneta in računalniških omrežij. Udeleženci se spoznajo z načeli IPv4 in IPv6 naslavljanja in osnovnimi Ethernet koncepti. Ob koncu tečaja bodo udeleženci sposobni nastaviti preprosta LAN omrežja, izvesti osnovne konfiguracije usmerjevalnikov in stikal ter implementirati IP naslovne sheme.

CCNA 2: Osnove usmerjanja, preklapljanja in brezžičnih omrežij
Začetek: 24.02.2020, 16:15
Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje usmerjevalnikov in stikal v omrežjih. Udeleženci se naučijo virtualno segmentacijo omrežij VLAN, usmerjanje med njimi ter spoznajo osnovne varnostne nastavitve stikala. Spoznajo koncepte brezžičnih omrežij WLAN ter njihove nastavitve. Naučimo se osnovnih principov usmerjanja ter nastavitev statičnih in privzetih poti v IP omrežjih. Znajo zaščititi LAN omrežje podjetja.

Osnove programiranja v C++
Začetek: 05.03.2020, 16:15
Tečaj je odlično izhodišče za vse, ki se želijo naučiti programirati skozi uporabo jezika C++.

IoT Fundamentals: Analitika podatkov v Python-u
Začetek: 16.03.2020, 16:15
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri obdelavi podatkov v Python-u. Udeleženci se na začetku spoznajo s programskim jezikom Python in njegovimi knjižnicami za obdelavo podatkov. Poudarek je na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov.

CCNP 1 – Route
Začetek: 23.03.2020, 16:15
Profesionalna znanja in veščine, potrebne za projektiranje in vzdrževanje naprednih konfiguracij računalniških omrežij, s poudarkom na naprednem usmerjanju in razširljivosti omrežij.

IoT Fundamentals: Nadaljevalni tečaj analitike podatkov v Python-u (Big Data)
Začetek: 05.10.2020, 16:15
Izrazito praktična delavnica, kjer boste spoznali naprednejšo uporabo Python-a pri obdelavi podatkov. Poudarek je na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov. Tečaj se zaključi s Cisco certifikacijo "IoT Fundamentals: Big Data & Analytics".

Uvod v Linux 2
Začetek: 07.10.2020, 16:15
Poznavanje operacijskega sistema Linux je koristno za najrazličnejše kariere na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij.

CCNA Cybersecurity Operations
Začetek: 15.10.2020, 16:15
Tečaj obravnava problematiko kibernetske varnosti ter usposablja za vlogo kibernetskega analitika. Udeleženci se spoznajo z različnimi vrstami kibernetskih napadov in ranljivostmi naprav, storitev ter aplikacij. Spoznajo ključno vlogo kriptografije in zaščite podatkov v prenosnih omrežjih. Ob koncu tečaja bodo sposobni uporabljati orodja za analizo kibernetskih napadov, spremljati varnostne alarme ter določiti okužene naprave in izvore napadov. Znali bodo učinkovito zaščititi omrežje, naprave in podatke. Spoznajo tudi dobre prakse in odzivni proces v primeru kibernetskega incidenta.

Od osnovne analize podatkov do klasifikacijskega napovednega modela - programsko okolje Python/R
Priporočamo
Praktično naravnana delavnica za vse, ki želijo na podlagi analize podatkov in uporabe prediktivnih modelov svoje vsakdanje delo opravljati bolj informirano.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.